LOGRO s.r.o. - účtovníctvo

LOGRO s.r.o. - účtovníctvo

Sladkovičova 23
97401 Banská Bystrica
IČO: 44608691
DIČ: 2022759805

Informácie o kancelárii LOGRO s.r.o. - účtovníctvo

Naša spoločnosť LOGRO s.r.o. poskytuje služby už 5 rokov. Robíme všetko pre spokojnosť klienta, aj preto sa snažíme kráčať s dobou a zefektívňovať spôsob, akým fungujeme. Orientujeme sa na elektronizáciu, zrýchlenie komunikácie a moderné riešenia. Sprístupnili sme pre Vás na našom serveri digitálne úložisko dokumentov v podobe Microsoft SharePoint. Teraz máte Vaše aj naše dokumenty prístupné kedykoľvek a kdekoľvek.

Rozširujeme naše služby o finančné analýzy a stanovenie hodnoty majetku. Pomáhame zakladať spoločnosti a rozbiehať Váš biznis. Pozeráme sa s Vami aj do zahraničia, skúmame a vyhodnocujeme optimálne miesto pre Vaše podnikanie.

Poskytujeme nasledovné služby:

1. Vedenie kompletnej agendy jednoduchého a podvojného účtovníctva

2. Vedenie personálnej a mzdovej agendy

3. Zastupovanie pred daňovým úradom, sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a pod.

4. Ostatné

5. Poradenstvo

 

1. Vedenie agendy jednoduchého účtovníctva zahŕňa:

   - spracovanie dokladov pred ich zaúčtovaním a formálna kontrola správnosti účtovných dokladov

   - zaúčtovanie dokladov

   - vedenie peňažného denníka

   - evidencie pohľadávok a záväzkov

   - evidencie DPH, sociálneho fondu, krátkodobého a dlhodobého majetku, výpočet odpisov

   - vedenie skladovej evidencie, príprava podkladov k inventarizácii

   - spracovanie evidencie a vypracovanie daňového priznania k DPH, k dani z príjmov FO, k dani z motorových vozidiel

   - spracovanie riadnej prípadne mimoriadnej účtovnej závierky

   - spracovanie závierkových výkazov, ako sú napr. výkaz ziskov a strát, súvaha, výkaz o príjmoch a výdavkoch

   - poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov

   - spracovanie rôznych manažérskych prehľadov - podľa požiadavky klienta

   - ekonomické a účtovné poradenstvo z hľadiska výpočtu daňovej povinnosti

 

   Vedenie agendy podvojného účtovníctva zahŕňa:

   - spracovanie dokladov pred ich zaúčtovaním a formálna kontrola správnosti účtovných dokladov

   - zaúčtovanie dokladov

   - hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie

   - evidencie pohľadávok a záväzkov

   - evidencie krátkodobého a dlhodobého majetku a výpočet odpisov

   - vedenie skladovej evidencie a príprava podkladov k inventarizácii

   - spracovanie evidencie a vypracovanie daňového priznania k DPH, k dani z príjmov PO, k dani z              motorových vozidiel

   - spracovanie riadnej prípadne mimoriadnej účtovnej závierky

   - spracovanie závierkových výkazov, ako sú napr. výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky vrátane cash-flow

   - poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov

   - spracovanie rôznych manažérskych prehľadov

   - podľa požiadavky klienta - ekonomické a účtovné poradenstvo z hľadiska výpočtu daňovej povinnosti

 

2. Vedenie personálnej a mzdovej agendy zahŕňa:

    Personalistika

   - príprava pracovnej zmluvy z podkladov (tabuľka základných údajov, popis pracovnej pozície)

   - prihláška a odhláška - sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa

   - zmeny a prerušenia – sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa

   - dodatky k pracovnej zmluve

   - dohody mimo pracovného pomeru

   - ukončenia pracovného pomeru

   - výstupný list

   - zápočtový list

   - vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

   - potvrdenia o príjme a pracovnom pomere

 

   Mzdová agenda

   - výpočet miezd zamestnancov z podkladov (dochádzka, doklady o neprítomnosti, doklady o pridelení odmien)

   - vypracovanie a zaslanie mesačných výkazov pre účely sociálneho a zdravotného poistenia

   - mesačné výkazy o príspevkoch DDS

   - vypracovanie štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch dane z príjmov

   - vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

   - vypracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia

   - vypracovanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch

   - vypracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia

   - vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane

   - vypracovanie potvrdenia na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku a zaslanie PN do Sociálnej poisťovne

   - základné poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky

   - príprava podkladov pre úhradu miezd

 

3. Zastupovanie pred daňovým úradom, sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a pod.

Zastúpime za Vás v prípade potreby na všetkých úradoch a tiež podávame za Vás dokumenty elektronicky, či už je to do zdravotnej poisťovne alebo sociálnej poisťovne. V prípade daňových úradov komunikujeme aj prostredníctvom zaručeného el. podpisu.

 

4. Ostatné:

   - cestovné príkazy

   - vyúčtovanie pracovných ciest

   - evidencia, nákup, výdaj stravných lístkov

 

5. Poskytujeme komplexné daňové poradenstvo v závislosti od konkrétnych potrieb Vašej spoločnosti.

Naše služby zahŕňajú najmä nasledovné oblasti:

   - Daň z príjmov – príprava kalkulácie dane z príjmov, výpočet preddavkov na daň z príjmov, daňové priznanie pre FO i PO, identifikácia rizikových oblastí, navrhovanie optimalizácie daňovej povinnosti

   - DPH – daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty v mesačnej alebo kvartálnej periodicite, súhrnný výkaz, výpočet koeficientu, príprava žiadostí o vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí

   - Miestne dane – splnenie oznamovacej povinnosti, spracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností a daňového priznania k dani z motorových vozidiel, výpočet preddavkov

   - Optimalizácia daňovej pozície klienta

   - Odborné konzultácie a písomné stanoviská k vybraným daňovým problémov klienta, poskytovanie informácií o základných zmenách v legislatíve

   - Zastupovanie klientov pri daňovej kontrole a vypracovanie odvolaní

   - Vyhotovenie hlásení, prehľadov, ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, splnenie registračných a oznamovacích povinností v zmysle platnej daňovej legislatívy.

 

Obráťte sa na nás s dôverou. S nami vyriešite všetky situácie v uvedených oblastiach.

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Ailina Hanková - konateľ spoločnosti

LOGRO, s.r.o.

Sladkovičova 23

974 01  Banská Bystrica

Kde nás nájdete?